Mesures Preventives CoVid-19

[Scroll down for English version]

A partir de dissabte 6 de juny de 2020 l'Oficina de Turisme del Castell del Paborde tornarà a obrir les seves portes en l'horari habitual amb una sèrie de mesures preventives. Les visites guiades queden suspeses fins a nou avís per evitar aglomeracions.

L'horari d'atenció al públic serà: 

 • Dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 18h
 • Diumenges de 10h a 14h

Mesures preventives al Castell del Paborde:

 • Aforament màxim de 10 persones dins les instal·lacions, les consultes d'informació turística seran d'una persona per cada grup.
 • Obligatorietat d'utilitzar gel hidroalcohòlic ubicat a l'entrada del Castell i d'utilitzar mascareta sempre i quan no es pugui per problemes de salut.
 • Per consultes a l'Oficina de Turisme s'ha de mantenir una cua ordenada amb dos metres de distància entre cada usuari.
 • Les visites guiades queden suspeses per evitar aglomeracions.
 • Les projeccions de documentals es faran sempre i quan la sala estigui buida. L'aforament màxim és de 6 persones en les cadires que ja hi ha col·locades amb la distància de seguretat reglamentària. Un cop l'aforament estigui complet no es podrà accedir a la sala fins que s'hagin acabat els documentals.
 • L'ús de l'ascensor serà d'ús exclusiu per a persones amb mobilitat reduïda i només podrà haver una persona per viatge, exceptuant persones dependents que necessiten un acompanyant.
 • Els lavabos d'ús públic només es podran utilitzar de forma individual, excepte en el cas de les persones que necessiten assistència.
 • S'ha de respectar els cartells amb les indicacions de recorregut i de portes d'entrada i sortida.
 • A la porta d'accés es penjarà un cartell amb les restriccions de les instal·lacions.

L'Àrea d'Autocaravanes obrirà el dilluns 8 de juny de 2020.

Telèfon de contacte Oficina de Turisme: 977 84 53 75

Email: turisme@laselvadelcamp.cat

Oficina de Turisme La Selva del Camp

________________________________________

[ENGLISH]

CoVid-19 Preventive measures

The Tourism Office in La Selva del Camp will reopen at regular hours on Saturday, 6th June 2020 with preventive measures. Guided tours are suspended until further notice to avoid crowds.

Tourism Office opening times:

 • Saturdays from 10h to 14h and from 16h to 18h
 • Sundays from 10h to 14h

Preventive measures in the Tourism Office:

 • Maximum capacity of 10 people inside the building, for tourist information inquiries will be one person for each group.

 • Obligation to use hydroalcoholic gel located at the entrance of the Tourism Office and to use a face mask as long as it is not possible due to health problems.

 • For inquiries at the Tourism Office, a queue must be maintained with a distance of two meters between each person.

 • Guided tours are suspended to avoid crowds.

 • Documentary screenings will take place as long as the room is empty. The maximum capacity is 6 people in the seats that are already placed with the regulatory safety distance. Once the capacity is complete, it will not be possible to access the room until the documentaries have ended.

 • The lift will be used exclusively for people with reduced mobility and there may only be one person per trip, except for dependent people who need a companion.

 • Public toilets may only be used individually, except in the case of people in need of assistance.

 • Signs with directions and entry and exit doors must be respected.

 • A sign with the restrictions of the building will be hung on the access door.

The motorhome area will reopen on Monday, 8th June 2020.

Tourism Office telephone number: +34 977 84 53 75

E-mail: turisme@laselvadelcamp.cat

La Selva del Camp Tourism Office