El Castell

El Castell de la Selva va ser construït entre finals del segle XII i principis del XIII i va ser residència eventual dels pabordes. La seva principal funció era la d'emmagatzemar els tributs recaptats entre els veïns i representar el poder feudal a la vila.